Day Two: EUROPE/AFRICA Teachers with Coordinator Erifily Nikolakopoulou